Στόχοςμαςείναι, συνειδητάκαιμεαίσθημαευθύνης, νααντιμετωπίσουμετιςπροκλήσειςτουμέλλοντος – προςόφελοςτωνγραφείωνκηδειώνκαιτωνπελατώντους, καθώςκαιτουπεριβάλλοντοςκαιτηςσύγχρονηςκοινωνίαςμαςστοσύνολό της.